Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#27408 #694. FAREWELL - Chia tay Accepted 100 1295 ms 5340 K C++ / 1 K Cao Chí Hiếu 2021-02-05 15:29:55
#129146 #694. FAREWELL - Chia tay Accepted 100 57 ms 2880 K C++ 11 / 607 B Tín Nhiệm 2023-03-27 13:36:19
#79130 #694. FAREWELL - Chia tay Accepted 100 63 ms 2056 K C++ 17 (Clang) / 922 B Newbie 2022-03-27 14:34:34
#52987 #694. FAREWELL - Chia tay Accepted 100 75 ms 2044 K C++ 17 / 1012 B hoanghai T01 2021-10-24 3:34:51
#72501 #694. FAREWELL - Chia tay Accepted 100 69 ms 2032 K C++ 11 / 963 B Nguyễn Thu Hà 2022-02-11 8:15:45
#72502 #694. FAREWELL - Chia tay Accepted 100 77 ms 1944 K C++ 17 / 924 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2022-02-11 8:19:33
#66356 #694. FAREWELL - Chia tay Accepted 100 75 ms 1920 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-25 14:38:14
#75756 #694. FAREWELL - Chia tay Accepted 100 58 ms 1232 K C++ / 2 K hihihi1 2022-02-26 13:23:46
#10491 #694. FAREWELL - Chia tay Accepted 100 64 ms 1188 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-21 14:52:55
#67651 #694. FAREWELL - Chia tay Accepted 100 40 ms 1040 K C++ 11 (NOI) / 5 K Durex+_+ 2022-01-03 11:46:59
#10485 #694. FAREWELL - Chia tay Accepted 100 43 ms 484 K C++ 17 / 1001 B Trùm CUỐI 2020-10-21 11:33:57
#10509 #694. FAREWELL - Chia tay Accepted 100 42 ms 452 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-22 6:08:19
#138107 #694. FAREWELL - Chia tay Accepted 100 37 ms 448 K C++ 17 / 1 K R 2023-05-13 10:29:10


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: