Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 50 121 41.32%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 50 209 23.92%
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 174 454 38.33%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 26 42 61.90%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 161 394 40.86%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 29 79 36.71%
565 EVA - Sơ tán 87 169 51.48%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 41 91 45.05%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 118 425 27.76%
568 RMOVE - Di chuyển robot 78 169 46.15%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 37 81 45.68%
572 SPY - Điệp viên 23 42 54.76%