Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1232 GCDLCM - Ước chung và Bội chung 16 114 14.04%
1230 TRENET - Lưới tam giác 20 68 29.41%
1025 MINPRODUCT - Tích nhỏ nhất 17 54 31.48%
1233 NANGSUAT - Năng suất dây chuyền 12 54 22.22%
1026 SHOPS - Chuỗi cửa hàng 12 44 27.27%
1027 EDGES - Liên thông mạnh 10 44 22.73%
1231 DOMINO 9 39 23.08%
1237 COMASIGN - Phân máy thực tập 16 32 50.00%
1234 SIGN - Xin chữ ký 12 26 46.15%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 21 52.38%
1239 PIN 9 19 47.37%
1238 NETNUM - Điền bảng số 8 15 53.33%
1235 CPATH 7 14 50.00%