Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1087 NET - Đường truyền quan trọng 62 205 30.24%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 21 100 21.00%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 21 109 19.27%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%