Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 23 117 19.66%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 71 246 28.86%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 25 119 21.01%