Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 22 106 20.75%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 24 117 20.51%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 64 215 29.77%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%