Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0.00%
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 1 0.00%
824 FLIRT - Thả thính 2 7 28.57%
820 JUMP - Nhảy về đích 21 120 17.50%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 41 111 36.94%
818 PEARL - Pha lê 27 134 20.15%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 31 120 25.83%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 61 229 26.64%
815 CONCOMP - Thành phần liên thông 13 66 19.70%
814 POLE2 - Cột điện 2 39 138 28.26%
813 WRESTLING - Đấu vật 16 35 45.71%
812 POLE - Cột điện 43 111 38.74%
811 INFINITY - Vô hạn 13 77 16.88%
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 14 46 30.43%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 36 114 31.58%
803 FAIR - Hội chợ 37 86 43.02%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 28 135 20.74%
801 DMT - Số DMT 84 399 21.05%
800 VLN - Vải Lục Ngạn 57 178 32.02%