Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5082 GARDEN - Vườn cây ăn quả 15 39 38.46%
5059 HALFMOON - Hồ bán nguyệt 26 43 60.47%
610 LINETRIP 49 117 41.88%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 51 91 56.04%
11 HY004 - Điểm tâm 53 172 30.81%