Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2280 LAMP 0 0 -
2281 CHESS 2 5 40.00%
2282 CIRCLES 3 13 23.08%
2283 DICEGAME 1 2 50.00%
2284 PHOTO 2 4 50.00%
2285 TRONTIM 0 1 0.00%
2286 EVENUP 2 7 28.57%
2287 FJ 0 0 -
2288 MIXTURE 0 0 -
2289 PS 0 0 -
2290 SEQUENCES 0 1 0.00%
2291 DOIKHANG 0 0 -
2292 EIGHTCIRCLES 3 4 75.00%
2293 INDUSTRIALSPY 1 1 100.00%
2294 POWER3 8 20 40.00%
2295 DIVINAT 2 2 100.00%
2296 LAKY 0 0 -
2297 MERSENNE 0 6 0.00%
2298 PAIRS 0 0 -
2299 TRETRAU 0 1 0.00%
2300 LISTGAMEEX 0 0 -
2301 MATRIX 2 3 66.67%
2302 NENBIT 0 0 -
2303 SEQ 0 0 -
2304 SILKROAD 0 0 -