Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1096 ROBOTS 0 36 0.00%
2121 PENGUINS 0 3 0.00%
2124 TREASURE 0 3 0.00%
845 NOST - Không segment tree 0 5 0.00%
2127 PHOTO 0 2 0.00%
2128 ROOKS 0 2 0.00%
2129 STEP 0 2 0.00%
2132 STONES 0 2 0.00%
2136 BARONS 0 3 0.00%
859 COOKIES - Bánh quy 0 4 0.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 0 7 0.00%
2140 TRIANGLE 0 3 0.00%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0 3 0.00%
2141 AIWAR 0 4 0.00%
862 DISTANCE - Khoảng cách 0 8 0.00%
2142 BTN2 0 3 0.00%
2143 PATH 0 2 0.00%
1378 TMACHINE - Cỗ máy thời gian 0 54 0.00%
2146 LOTARIE 0 2 0.00%
2147 ROOK2 0 5 0.00%
2149 TRIPLE 0 2 0.00%
1382 BTSUBSEQ - Dãy con đẹp 0 12 0.00%
2150 XYZ 0 2 0.00%
1127 STR - Xâu ngắn nhất 0 3 0.00%
2155 TIED 0 3 0.00%