Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2191 BLOCKGAME 0 0 -
1168 HSGS - Trồng cây 0 4 0.00%
2192 CATDOG 0 0 -
1169 ANCTEXT - Văn tự cổ 0 1 0.00%
2193 HILBERT 0 0 -
1170 RAILWAY - Đám cưới tại Bắc Ninh 0 26 0.00%
2194 HOLE 0 0 -
1171 CHOCOLATE - CHOCO JERRY 0 6 0.00%
2195 MILLIONAIRE 0 0 -
1172 TIGERSUGAR2 - Lại sữa tươi đường hổ 0 2 0.00%
2196 SOF 0 0 -
1429 PATROL - Tuần tra 0 2 0.00%
2197 BAKING 0 0 -
2198 GEESE 0 0 -
2199 MARATHON 0 0 -
2200 SANDWICH 0 0 -
2201 WIZARDS 0 0 -
1178 TWOROBOT - Hai robot 0 0 -
2202 COVERING 0 0 -
1179 FIVES - Bộ năm số 0 0 -
2203 FUNCTION 0 0 -
2204 SHPROB 0 0 -
669 AURORA 0 0 -
1439 SURGERY - Phụ mổ 0 7 0.00%
2207 RATIONAL 0 1 0.00%