Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
366 NEWYEAR - Chúc Tết 74 152 48.68%
696 SUMDIV - Tổng ước 74 282 26.24%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 75 508 14.76%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 75 197 38.07%
200 KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO 75 143 52.45%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 75 167 44.91%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 75 172 43.60%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 75 336 22.32%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 75 320 23.44%
258 PANCAKES - Làm bánh 76 175 43.43%
1246 BONUS - Phần thưởng 76 316 24.05%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 77 113 68.14%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 78 260 30.00%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 79 341 23.17%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 79 234 33.76%
5054 SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối 79 102 77.45%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 79 168 47.02%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 80 204 39.22%
600 HEIGHT 80 345 23.19%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 82 92 89.13%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 82 104 78.85%
474 DPMARKET – Hội trợ 82 255 32.16%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 83 273 30.40%
801 DMT - Số DMT 84 399 21.05%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 84 251 33.47%