Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 62 136 45.59%
211 TICKETS - Mua vé xe buýt 62 157 39.49%
497 HFAMOUS – Người nổi tiếng 62 167 37.13%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 62 235 26.38%
338 DKSODEP – Số đẹp 63 146 43.15%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 63 145 43.45%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 63 152 41.45%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 64 209 30.62%
565 EVA - Sơ tán 65 126 51.59%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 65 194 33.51%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 151 43.05%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 65 240 27.08%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 66 118 55.93%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 66 141 46.81%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 66 245 26.94%
194 WATER - Đổ nước 66 220 30.00%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 67 163 41.10%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 67 133 50.38%
5053 SORT - Sắp xếp không giảm 67 84 79.76%
224 PAPER - Các tấm bìa 67 136 49.26%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 68 88 77.27%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 68 184 36.96%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 69 156 44.23%
336 DKSOPALIN1 – Số PALINDROM version 1 70 126 55.56%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 71 282 25.18%