Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 66 120 55.00%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 66 196 33.67%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 66 119 55.46%
1221 PRJCHAIN - Chuỗi dự án 67 319 21.00%
211 TICKETS - Mua vé xe buýt 67 171 39.18%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 67 110 60.91%
256 TBC - Dãy số 68 301 22.59%
327 MK35SQRT – Căn bậc hai (3) 68 105 64.76%
847 CHOOICE - Chọn mua hàng 69 246 28.05%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 69 153 45.10%
192 PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ 69 139 49.64%
5029 UPPER - Xâu ký tự HOA 70 104 67.31%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 71 166 42.77%
428 DPDIVI – Chia nhóm 71 239 29.71%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 72 174 41.38%
336 DKSOPALIN1 – Số PALINDROM version 1 72 137 52.55%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 73 164 44.51%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 73 233 31.33%
200 KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO 73 141 51.77%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 73 325 22.46%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 73 172 42.44%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 74 257 28.79%
217 NUMBERS - Số may mắn 74 148 50.00%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 75 238 31.51%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 75 393 19.08%