Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
211 TICKETS - Mua vé xe buýt 86 212 40.57%
2155 TIED 0 0 -
1172 TIGERSUGAR2 - Lại sữa tươi đường hổ 0 2 0.00%
1161 TIGERSUGER - Sữa tươi đường hổ 0 1 0.00%
2275 TILING 0 0 -
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 3 10 30.00%
1256 TIME - Thời gian trung bình 28 87 32.18%
1287 TIMELINE - Dòng thời gian 7 22 31.82%
2047 TIMER - Đồng hồ 0 0 -
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 100 368 27.17%
640 TINHTONG 44 67 65.67%
2221 TINHTONG 0 1 0.00%
1378 TMACHINE - Cỗ máy thời gian 0 24 0.00%
5025 TONGAREA - Tổng hình chữ nhật con 33 45 73.33%
5068 TONGCHAN – Tổng chẵn 32 147 21.77%
5033 TONGCHUSO - Tổng các chữ số 35 57 61.40%
5024 TONGCOT - Tổng các số trên mỗi cột 53 66 80.30%
5023 TONGDONG - Tổng các số trên mỗi dòng 54 82 65.85%
5069 TONGLE – Tổng lẻ 23 92 25.00%
5007 TONGUOC 11 14 78.57%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 95 367 25.89%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 74 165 44.85%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 273 576 47.40%
1308 TOPVIEW - Đoạn nghịch biến 6 10 60.00%
1057 TOUR - Hành trình du lịch 8 50 16.00%