Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2118 SOI 0 0 -
2119 SPEED 0 0 -
2121 PENGUINS 0 0 -
2123 SQGARDEN 0 0 -
2124 TREASURE 0 0 -
2127 PHOTO 0 0 -
2128 ROOKS 0 0 -
2129 STEP 0 0 -
2131 RUN 0 0 -
2132 STONES 0 0 -
2134 TELEFON 0 0 -
2136 BARONS 0 0 -
2137 GAMES 0 0 -
2140 TRIANGLE 0 0 -
2141 AIWAR 0 0 -
2143 PATH 0 0 -
2144 READ 0 0 -
2145 SCANNER 0 0 -
2146 LOTARIE 0 0 -
2148 SUM 0 0 -
2149 TRIPLE 0 0 -
2150 XYZ 0 0 -
1127 STR - Xâu ngắn nhất 0 0 -
2151 262144 0 0 -
2155 TIED 0 0 -