Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0 3 0.00%
1338 INVITE - MỜI XEM PHIM 3 3 100.00%
2106 CLIS 0 3 0.00%
2111 LEASTTURN 0 3 0.00%
2112 PAINTAB 0 3 0.00%
2113 RECRUIT 0 3 0.00%
2114 TRAVEL 0 3 0.00%
2116 SHELF2 1 3 33.33%
2119 SPEED 0 3 0.00%
2121 PENGUINS 0 3 0.00%
2124 TREASURE 0 3 0.00%
2136 BARONS 0 3 0.00%
2138 MINLEX2 2 3 66.67%
2140 TRIANGLE 0 3 0.00%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0 3 0.00%
2142 BTN2 0 3 0.00%
2145 SCANNER 1 3 33.33%
2148 SUM 1 3 33.33%
1127 STR - Xâu ngắn nhất 0 3 0.00%
2151 262144 1 3 33.33%
2155 TIED 0 3 0.00%
878 TRIMINOS 0 3 0.00%
1134 TRIANGLE - Đếm tam giác 0 3 0.00%
2159 PHOTO 1 3 33.33%
1137 BTFENCE - Hàng rào lượn sóng 0 3 0.00%