Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2039 BILA 3 3 100.00%
2298 PAIRS 0 3 0.00%
2299 TRETRAU 0 3 0.00%
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%
2301 MATRIX 2 3 66.67%
1534 WALK - Sky Walking 1 3 33.33%
2047 TIMER - Đồng hồ 0 3 0.00%
2304 SILKROAD 0 2 0.00%
1282 FLIP - Đảo bit 2 2 100.00%
2306 HAINAO 0 2 0.00%
2310 APALIN 0 2 0.00%
1033 BOMB - Trò chơi dò mình 0 2 0.00%
2058 ARBORE 0 2 0.00%
2061 DELIVERY - GIAO HÀNG 0 2 0.00%
2062 EXERCISE - Làm bài tập 0 2 0.00%
2318 HATDE 0 2 0.00%
2321 CROSS 0 2 0.00%
2323 LISTGAME2 0 2 0.00%
2068 BIGSQ 0 2 0.00%
2069 DOTS 0 2 0.00%
2070 GEARS 0 2 0.00%
2071 HACKER 0 2 0.00%
2074 BUFFALO 0 2 0.00%
2080 IMGAME 0 2 0.00%
2081 JUSTINBIEBER 0 2 0.00%