Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 218 583 37.39%
309 TTDTICH – Diện tích 56 136 41.18%
308 TTDATE – Ngày tháng 52 132 39.39%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 21 104 20.19%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 30 188 15.96%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 40 167 23.95%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 49 184 26.63%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 60 166 36.14%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 23 222 10.36%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 84 345 24.35%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 121 268 45.15%
269 OLYMPIAD 87 455 19.12%
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 110 207 53.14%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 159 330 48.18%
266 MUSHROOM - Hái nấm 79 188 42.02%
265 MINSEQ - Dãy con có tổng nhỏ nhất 35 62 56.45%
264 SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất 43 97 44.33%
263 DOIKYTU – Đổi ký tự 48 59 81.36%
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 45 106 42.45%
261 SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất 51 96 53.13%
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 89 111 80.18%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 53 173 30.64%
258 PANCAKES - Làm bánh 45 109 41.28%
257 SEQ - Dãy số 119 513 23.20%
256 TBC - Dãy số 48 231 20.78%