Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
370 TAMGIAC - Ghép tam giác 32 48 66.67%
368 THETICH - Tổng thế tích 49 68 72.06%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 233 753 30.94%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 107 253 42.29%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 222 426 52.11%
364 AWARDS - Trao giải 45 109 41.28%
362 DANCING - Văn nghệ chào mừng 33 70 47.14%
361 CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ 28 51 54.90%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 314 706 44.48%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 140 381 36.75%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 155 352 44.03%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 214 480 44.58%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 181 613 29.53%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 122 346 35.26%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 53 215 24.65%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 49 151 32.45%
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 42 96 43.75%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 59 194 30.41%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 51 78 65.38%
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 47 83 56.63%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 63 113 55.75%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 54 102 52.94%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 90 174 51.72%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 108 300 36.00%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 114 413 27.60%