Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2302 NENBIT 0 0 -
2303 SEQ 0 0 -
2304 SILKROAD 0 0 -
2305 CANVAS 0 1 0.00%
2306 HAINAO 0 0 -
2307 KNUMBER 2 5 40.00%
2308 SUBSEQ 5 18 27.78%
2309 THUPHAM 0 1 0.00%
2310 APALIN 0 0 -
2311 BITBANG 0 0 -
2312 DOFF 0 0 -
2313 HASH 0 0 -
2314 PALINCROSS 0 0 -
2315 CARSHOW 0 8 0.00%
2316 DICE 1 2 50.00%
2317 FLAGS 0 0 -
2318 HATDE 0 0 -
2319 LADDER 1 5 20.00%
2320 CNTFRI 0 0 -
2321 CROSS 0 0 -
2322 KENRE 0 0 -
2323 LISTGAME2 0 0 -
2324 ZERO 0 19 0.00%
2325 AUDITION 9 12 75.00%
2326 CITY 4 15 26.67%