Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1403 SKMIN 2 3 66.67%
2177 KANGAROO 0 3 0.00%
1417 DECOR - Hệ thống đèn màu 3 3 100.00%
2189 TWODOGS 0 3 0.00%
2190 WORKSTATION 0 3 0.00%
1424 FOODS - Ẩm thực 3 3 100.00%
2192 CATDOG 0 3 0.00%
1178 TWOROBOT - Hai robot 0 3 0.00%
667 QUAYTRON 2 3 66.67%
1179 FIVES - Bộ năm số 0 3 0.00%
2204 SHPROB 0 3 0.00%
2205 COLLATZ 1 3 33.33%
1185 GUARDS - Bảo vệ 0 3 0.00%
2212 ROCKGAME 0 3 0.00%
2217 BDT 0 3 0.00%
2222 TRANSLATE 0 3 0.00%
1457 PARTITION - Chia đoạn 3 3 100.00%
2227 XOR 0 3 0.00%
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 1 3 33.33%
2237 MEDICINE 0 3 0.00%
2239 ENCLOSURE 0 3 0.00%
2242 WINDOWS 0 3 0.00%
2246 REVIEW 0 3 0.00%
2248 DIVISORS 1 3 33.33%
2252 ICAR 0 3 0.00%