Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1134 TRIANGLE - Đếm tam giác 0 0 -
1137 BTFENCE - Hàng rào lượn sóng 0 0 -
1140 TRIANGLE - Tam giác vuông 0 0 -
2164 BST 0 0 -
2165 MATCHES 0 0 -
2169 LANGUAGE 0 0 -
1148 STAR - Đồ thị hình sao 0 0 -
2172 COOKIES 0 0 -
2173 MAGICAL3 0 0 -
2174 PALIN 0 0 -
639 INSPIRE 0 0 -
2176 DICE 0 0 -
2177 KANGAROO 0 0 -
2178 KBASE 0 0 -
2179 OLYMPICS 0 0 -
2181 GREETINGS 0 0 -
2183 PIFIVE 0 0 -
2185 TEAM 0 0 -
2186 AUTOCORRECT 0 0 -
2187 PLAYNUM 0 0 -
2188 RAFFLE 0 0 -
2189 TWODOGS 0 0 -
2190 WORKSTATION 0 0 -
2191 BLOCKGAME 0 0 -
2192 CATDOG 0 0 -