Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
876 CIRCUIT - Tụ điện 0 4 0.00%
878 TRIMINOS 0 3 0.00%
1134 TRIANGLE - Đếm tam giác 0 3 0.00%
2160 WORDPOW 0 4 0.00%
1137 BTFENCE - Hàng rào lượn sóng 0 3 0.00%
2161 BALLDROP 0 7 0.00%
882 WTREE 0 3 0.00%
2162 BASKETBALL 0 5 0.00%
2163 BROCARD 0 2 0.00%
2164 BST 0 2 0.00%
1397 SSEQ 0 2 0.00%
2165 MATCHES 0 2 0.00%
1142 SWAP - Đổi chỗ 0 4 0.00%
2167 AMAZING 0 27 0.00%
2168 FISHING 0 5 0.00%
2169 LANGUAGE 0 2 0.00%
2170 SORTSUB 0 5 0.00%
2171 CHECKERS 0 2 0.00%
2172 COOKIES 0 2 0.00%
2173 MAGICAL3 0 2 0.00%
1151 PATROL2 - Tuần tra 0 13 0.00%
2175 PARITY 0 2 0.00%
1152 GIFT - Tặng quà 0 12 0.00%
2176 DICE 0 2 0.00%
1153 DELCHAR - Xóa ký tự 0 10 0.00%