Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
674 BINHLUAN 0 2 0.00%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
675 COUNTK 0 4 0.00%
1187 WTREE - Trọng số của cây 0 2 0.00%
2211 DWARVES 0 0 -
2212 ROCKGAME 0 0 -
2213 BELAMTOAN 0 0 -
2214 NICE 0 0 -
1191 ANALYSE - Phân tích số 0 0 -
2217 BDT 0 0 -
2218 HANOI 0 0 -
2221 TINHTONG 0 1 0.00%
2222 TRANSLATE 0 0 -
2223 ALBINUTA 0 0 -
2224 BARONS 0 5 0.00%
2225 CACTUS 0 0 -
2226 SORTING 0 18 0.00%
691 PATROL2 - Tuần tra 2 0 8 0.00%
2227 XOR 0 0 -
2231 MAXSUM 0 2 0.00%
2234 CAB 0 0 -
2235 CHUBACSI 0 1 0.00%
2237 MEDICINE 0 0 -
2238 CONVEX 0 0 -
2239 ENCLOSURE 0 0 -