Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5018 SUMARR - Tổng dãy số 84 128 65.63%
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 84 186 45.16%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 86 285 30.18%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 86 179 48.04%
211 TICKETS - Mua vé xe buýt 86 215 40.00%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 87 217 40.09%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 88 160 55.00%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 88 231 38.10%
680 SUBSTR – Khớp xâu 88 274 32.12%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 89 360 24.72%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 89 188 47.34%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 89 238 37.39%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 90 247 36.44%
565 EVA - Sơ tán 90 160 56.25%
1001 ODDCOIN - Tiền xu 90 290 31.03%
266 MUSHROOM - Hái nấm 91 216 42.13%
199 BOOK - Đọc sách 93 165 56.36%
204 MAXTRI - Số lớn nhất tạo thành 93 149 62.42%
224 PAPER - Các tấm bìa 93 168 55.36%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 94 242 38.84%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 95 367 25.89%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 96 191 50.26%
1244 ESEQ - Dãy số 96 627 15.31%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 96 219 43.84%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 96 374 25.67%