Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
607 MAKERECT 72 184 39.13%
1220 MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất 72 594 12.12%
200 KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO 72 140 51.43%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 73 195 37.44%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 73 178 41.01%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 73 289 25.26%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 73 282 25.89%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 74 255 29.02%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 74 163 45.40%
199 BOOK - Đọc sách 74 142 52.11%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 75 107 70.09%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 75 211 35.55%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 75 223 33.63%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 76 236 32.20%
696 SUMDIV - Tổng ước 76 289 26.30%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 267 28.84%
543 SPANNING – Cây khung 77 177 43.50%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 77 166 46.39%
447 DPCABLE – Nối cáp 77 158 48.73%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 78 173 45.09%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 79 251 31.47%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 79 163 48.47%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 79 288 27.43%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 80 397 20.15%
474 DPMARKET – Hội trợ 80 249 32.13%