Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1057 TOUR - Hành trình du lịch 8 53 15.09%
1376 TOUR - Hành trình du lịch 17 123 13.82%
583 TOWERBOX - Tháp hộp 4 60 6.67%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 4 75.00%
1298 TRAIN 6 72 8.33%
1542 TRANS 9 17 52.94%
2103 TRANSFORM 0 2 0.00%
2222 TRANSLATE 0 3 0.00%
1310 TRANSPOR - Vận tải 10 34 29.41%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 25 34 73.53%
2114 TRAVEL 0 3 0.00%
1107 TRAVEL - Đếm tour 2 12 16.67%
649 TRAVELAB 15 24 62.50%
2124 TREASURE 0 3 0.00%
624 TREE 6 12 50.00%
1400 TREE 2 4 50.00%
1489 TREE - Đếm cây 3 23 13.04%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 37 114 32.46%
1360 TREE - Đường kính cây 17 135 12.59%
198 TREE - Trồng cây 192 295 65.08%
1453 TREE - Truy vấn trên cây 8 25 32.00%
1560 TREE - Vẽ cây 0 3 0.00%
1503 TREEAGAIN - Lại trồng cây 11 40 27.50%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 14 42 33.33%