Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1542 TRANS 9 17 52.94%
2103 TRANSFORM 0 0 -
2222 TRANSLATE 0 0 -
1310 TRANSPOR - Vận tải 10 34 29.41%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 27 38 71.05%
2114 TRAVEL 0 0 -
1107 TRAVEL - Đếm tour 2 13 15.38%
649 TRAVELAB 14 24 58.33%
5148 Traveling - Du lịch 43 92 46.74%
2124 TREASURE 0 0 -
624 TREE 8 17 47.06%
1400 TREE 2 4 50.00%
1489 TREE - Đếm cây 4 24 16.67%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 35 108 32.41%
1360 TREE - Đường kính cây 17 126 13.49%
198 TREE - Trồng cây 202 321 62.93%
1453 TREE - Truy vấn trên cây 10 30 33.33%
1560 TREE - Vẽ cây 0.00%
1503 TREEAGAIN - Lại trồng cây 11 40 27.50%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 15 44 34.09%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 10 20 50.00%
1318 TREEREBLD - Sửa cây 2 3 66.67%
2340 TREETRIP 2 20 10.00%
1230 TRENET - Lưới tam giác 20 68 29.41%
2299 TRETRAU 0 1 0.00%