Tên đăng nhập

K25TIN20

Họ và tên

Vũ Trọng Phúc

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2019-12-31 7:06:49

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500