Tên đăng nhập

lmaoxd

Họ và tên

lmaolmaolmao

Email

jkkk@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-15 13:36:53

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500