Tên đăng nhập

TuanKiet

Họ và tên

Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt

Email

drs040807@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-17 0:35:15

Bài tập đã đạt

500

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500