Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#70833 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 29 ms 256 K Pascal / 924 B BH 2022-01-27 4:10:04
#137725 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 40 ms 400 K C++ 17 / 1 K Kiệt Lặc 2023-05-11 14:25:36
#100926 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 40 ms 288 K C++ (NOI) / 1002 B Hà Phú Hào 2022-11-11 8:45:48
#140682 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 40 ms 416 K C++ 17 / 1 K Lucky 2023-06-18 10:03:31
#143164 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 40 ms 348 K C++ 17 (Clang) / 1 K Đặng Hải Long 2023-07-18 15:04:40
#70961 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 41 ms 380 K C++ 17 / 1 K hihihi1 2022-02-04 13:53:03
#66438 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 41 ms 400 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-27 11:06:00
#82204 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 41 ms 256 K Pascal / 535 B Phan Đặng Thái Sơn 2022-04-19 8:40:40
#137018 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 45 ms 404 K C++ / 1 K Hackers1tg 2023-05-06 13:39:56
#150006 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 45 ms 424 K C++ 17 (Clang) / 4 K Anh Tuan Bui 2023-09-20 7:56:11
#131236 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 46 ms 500 K C++ 14 / 1 K Shiryon 2023-04-06 8:00:45
#148529 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 46 ms 420 K C++ 17 / 2 K Trần Duy Đăng 2023-09-12 22:46:16
#71292 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 50 ms 300 K Pascal / 1 K Nguyễn Huỳnh Hoàng Châu 2022-02-07 14:49:35
#96428 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 52 ms 356 K C++ / 986 B Nguyễn Hồng Quang 2022-10-22 14:43:06
#102230 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 59 ms 384 K C++ 17 / 2 K Kripperz 2022-11-15 15:36:58
#103769 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 59 ms 392 K C++ 17 / 989 B Vũ Đức Huy 2022-11-22 14:32:31
#103920 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 60 ms 360 K C++ 17 / 946 B HieuLe 2022-11-23 1:26:13
#163823 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 60 ms 356 K C++ 11 / 1 K Hà Tiến Thuận 2023-11-19 18:24:20
#103780 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 61 ms 484 K C++ 17 / 2 K Lê Tùng Lâm 2022-11-22 14:48:19
#103778 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 61 ms 384 K C++ 17 / 1 K Meow 2022-11-22 14:44:32
#85130 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 70 ms 380 K C++ 17 / 1 K Đỗ Việt Cường 2022-06-05 7:30:43
#140663 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 765 ms 21248 K Python 3 / 437 B trùm pyc++ 2023-06-18 8:12:05
#133015 #14. HY007 - Chia dãy bằng nhau Accepted 100 795 ms 21236 K Python 3 / 437 B Binh 2023-04-13 12:35:36


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: