Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#38715 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 25 ms 348 K Pascal / 144 B Khuyen Tran 2021-06-11 10:29:13
#47590 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 950 ms 356 K C++ 11 (NOI) / 324 B Durex+_+ 2021-09-12 16:36:07
#139691 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 43 ms 456 K C++ / 187 B Huy dz 2024-03-10 3:12:31
#24712 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 54 ms 484 K C++ 17 / 225 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-03 7:01:52
#135879 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 33 ms 492 K C++ 17 / 155 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-22 1:51:29
#80697 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 46 ms 496 K C++ 11 / 582 B Xuân 2022-04-07 13:40:13
#24815 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 26 ms 504 K C++ 14 / 311 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-04 11:46:15
#54137 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 22 ms 508 K C++ 14 / 725 B always tle 2021-10-31 5:49:40
#60748 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 31 ms 508 K C++ 11 / 218 B hihihi1 2021-12-03 1:12:29
#47191 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 63 ms 508 K C++ / 194 B Onii Chan 2021-09-09 15:40:49
#53853 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 32 ms 508 K C++ 17 / 233 B Tô Thanh Long 2021-10-29 19:08:52
#63183 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 29 ms 508 K C++ 11 / 616 B Trương Tuấn Tú 2021-12-15 14:13:15
#81275 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 39 ms 508 K C++ / 237 B Đỗ Việt Cường 2022-04-11 15:15:14
#91864 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 34 ms 508 K C++ / 212 B 3 2022-09-15 13:24:27
#143839 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 27 ms 508 K C++ 14 / 310 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-01 14:40:21
#121054 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 25 ms 508 K C++ 17 / 717 B oth 2023-12-29 9:05:16
#4285 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 21 ms 512 K C++ / 516 B Takce 2020-02-26 6:43:03
#24816 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 22 ms 512 K C++ 17 / 311 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-04 11:46:21
#64818 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 29 ms 512 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-18 2:38:53
#120888 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 53 ms 512 K C++ 17 / 592 B Bách 2023-12-28 9:49:55
#32075 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 31 ms 532 K C++ 17 / 1 K iwannabetheguy 2021-03-22 14:04:09
#5108 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 24 ms 576 K C++ 17 / 241 B Lemon Garden 2020-03-29 14:15:12
#119651 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 34 ms 612 K C++ 17 / 345 B Tiêu Dao 2023-12-23 8:12:35
#3020 #459. SPACECNT - Đếm dấu cách Accepted 100 444 ms 22420 K Python 3 / 77 B Trùm CUỐI 2020-01-12 16:42:24


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: