Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#159757 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 57 ms 384 K C++ 17 / 771 B Nguyễn Danh 2023-11-10 1:20:32
#115681 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 66 ms 4352 K C++ 14 / 2 K than dang khoi 2023-01-13 2:09:39
#163291 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 67 ms 4148 K Pascal / 3 K buon_choi96 2023-11-16 1:39:56
#131223 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 69 ms 384 K C++ 14 / 1 K Shiryon 2023-04-06 7:35:58
#116817 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 80 ms 384 K C++ 17 / 959 B Meow 2023-01-30 8:21:24
#137897 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 83 ms 380 K C++ 17 / 652 B Kiệt Lặc 2023-05-12 14:13:17
#161670 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 85 ms 284 K C++ 11 (NOI) / 1 K Phạm Đắc Bảo Khang 2023-11-13 16:32:03
#161494 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 88 ms 508 K C++ 17 / 483 B Đến là đón, đụng là va, chạm là chạy! 2023-11-13 7:55:20
#162266 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 91 ms 272 K C++ (NOI) / 1013 B taocungchiuthua 2023-11-14 13:34:36
#161493 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 96 ms 384 K C++ 17 / 479 B em_gà_lắm 2023-11-13 7:50:54
#162259 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 97 ms 384 K C++ 17 / 1013 B Trần Quốc Long 2023-11-14 13:30:41
#145143 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 99 ms 388 K C++ 14 / 935 B Vu Hoai Bang 2023-08-05 13:57:48
#160968 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 100 ms 384 K C++ 11 / 814 B Tran Dai Hao 2023-11-12 15:02:38
#161811 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 101 ms 500 K C++ 14 / 1 K Trần Đăng Tiến 2023-11-14 7:23:17
#162999 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 102 ms 384 K C++ 17 / 1 K Nguyen Nhat Quy 2023-11-15 7:27:55
#162983 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 103 ms 480 K C++ / 1 K ImInPainBlueAndFragile 2023-11-15 7:06:03
#162010 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 124 ms 516 K C++ / 943 B Hồ Minh Phúc 2023-11-14 9:18:07
#162316 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 134 ms 416 K C++ 17 (Clang) / 2 K urmom 2023-11-14 13:50:06
#151011 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 196 ms 396 K C++ 17 / 1 K Ninh Anh Vũ 2023-10-01 16:47:58
#110984 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 453 ms 512 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-12-15 15:04:49
#140681 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 562 ms 484 K C++ 17 / 592 B Lucky 2023-06-18 10:03:05
#112675 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 575 ms 352 K C++ 17 / 590 B Đặng Huyền Trân 2022-12-21 17:16:23
#161511 #5060. FACTORIAL - Số giai thừa Accepted 100 624 ms 9824 K C++ 17 / 1 K Trùm Mền 2023-11-13 9:06:20


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: