Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#84851 #571. ADDEDGE - Thêm cung đồ thị Accepted 100 212 ms 6628 K C++ 11 (NOI) / 5 K Durex+_+ 2022-05-29 11:58:17
#71130 #571. ADDEDGE - Thêm cung đồ thị Accepted 100 375 ms 5960 K C++ 17 / 2 K hsos1r 2022-02-07 3:45:21
#9674 #571. ADDEDGE - Thêm cung đồ thị Accepted 100 404 ms 8192 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2020-10-11 8:26:58
#71163 #571. ADDEDGE - Thêm cung đồ thị Accepted 100 413 ms 9940 K C++ 17 / 2 K kain 2022-02-07 7:46:26
#108519 #571. ADDEDGE - Thêm cung đồ thị Accepted 100 414 ms 8492 K C++ 17 (Clang) / 2 K Nguyễn Duy Khang 2022-12-07 2:57:39
#71137 #571. ADDEDGE - Thêm cung đồ thị Accepted 100 416 ms 9956 K C++ 17 / 2 K acyme_nom 2022-02-07 4:10:14
#57584 #571. ADDEDGE - Thêm cung đồ thị Accepted 100 438 ms 8292 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2021-11-15 12:02:21
#108596 #571. ADDEDGE - Thêm cung đồ thị Accepted 100 444 ms 12512 K C++ 17 (Clang) / 2 K Nguyễn Đăng Khoa 2022-12-07 7:45:05
#9673 #571. ADDEDGE - Thêm cung đồ thị Accepted 100 451 ms 16948 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-11 8:26:52
#92287 #571. ADDEDGE - Thêm cung đồ thị Accepted 100 461 ms 17936 K C++ 17 / 4 K i am invincible 2022-09-21 8:02:34
#9560 #571. ADDEDGE - Thêm cung đồ thị Accepted 100 462 ms 9460 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-10-09 14:26:35
#71159 #571. ADDEDGE - Thêm cung đồ thị Accepted 100 470 ms 9956 K C++ 14 / 1 K ttnl1128 2022-02-07 7:24:24
#71135 #571. ADDEDGE - Thêm cung đồ thị Accepted 100 486 ms 9852 K C++ 11 / 1 K huu duc 2022-02-07 4:01:48
#108537 #571. ADDEDGE - Thêm cung đồ thị Accepted 100 508 ms 9844 K C++ 17 / 2 K Trần Mỹ An 2022-12-07 3:34:04
#76613 #571. ADDEDGE - Thêm cung đồ thị Accepted 100 519 ms 28356 K C++ 17 (Clang) / 2 K Newbie 2022-03-05 10:27:34
#71140 #571. ADDEDGE - Thêm cung đồ thị Accepted 100 553 ms 11736 K C++ / 2 K Wai 2022-02-07 4:16:27
#122862 #571. ADDEDGE - Thêm cung đồ thị Accepted 100 554 ms 19008 K C++ 11 / 2 K npl 2024-01-08 14:28:08
#92216 #571. ADDEDGE - Thêm cung đồ thị Accepted 100 598 ms 6520 K C++ 17 / 2 K Đào Huy Hoàng 2022-09-20 15:10:02
#68360 #571. ADDEDGE - Thêm cung đồ thị Accepted 100 977 ms 5872 K C++ 11 / 2 K Trương Tuấn Tú 2022-01-07 12:12:02
#92266 #571. ADDEDGE - Thêm cung đồ thị Accepted 100 2444 ms 12152 K C++ 17 / 2 K Vũ Minh Phương 2022-09-21 4:09:12


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: