Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#24818 #662. BIGMOD Accepted 100 476 ms 23084 K Python 3 / 205 B truongjr 2021-01-04 11:50:35
#127109 #662. BIGMOD Accepted 100 89 ms 596 K C++ 17 / 571 B Nguyễn Hồng Quang 2024-01-23 15:41:03
#5646 #662. BIGMOD Accepted 100 78 ms 568 K C++ 14 / 629 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-12 17:00:35
#5002 #662. BIGMOD Accepted 100 96 ms 656 K C++ 14 / 658 B Trùm CUỐI 2020-03-23 19:56:01
#130820 #662. BIGMOD Accepted 100 81 ms 508 K C++ 17 / 678 B Công Chúa Táo 2024-02-06 2:56:08
#77662 #662. BIGMOD Accepted 100 90 ms 580 K C++ 11 / 719 B Xuân 2022-03-15 16:16:44
#42046 #662. BIGMOD Accepted 100 75 ms 516 K C++ 11 / 737 B shabipilamew 2021-07-10 9:14:03
#62144 #662. BIGMOD Accepted 100 60 ms 512 K C++ 17 / 737 B sobad 2021-12-10 19:39:37
#130818 #662. BIGMOD Accepted 100 84 ms 508 K C++ 17 / 966 B Đặng Hải Long 2024-02-06 2:44:04
#76928 #662. BIGMOD Accepted 100 54 ms 504 K C++ 17 / 1 K Trần Bá Nguyên 2022-03-09 13:25:11
#77947 #662. BIGMOD Accepted 100 61 ms 600 K C++ / 1 K hihihi1 2022-03-18 23:39:32
#92616 #662. BIGMOD Accepted 100 64 ms 644 K C++ 17 / 1 K Tạ Quang Kiên 2022-09-28 16:00:13
#42085 #662. BIGMOD Accepted 100 64 ms 480 K C++ 11 (NOI) / 5 K Durex+_+ 2021-07-10 17:17:24


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: