Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#13264 #686. FIREG - Trạm cứu hỏa Accepted 100 60 ms 736 K C++ 14 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-31 8:37:45
#60520 #686. FIREG - Trạm cứu hỏa Accepted 100 70 ms 764 K C++ 14 / 1 K always tle 2021-12-02 2:22:59
#76878 #686. FIREG - Trạm cứu hỏa Accepted 100 70 ms 720 K C++ 17 / 2 K hihihi1 2022-03-09 0:27:57
#9940 #686. FIREG - Trạm cứu hỏa Accepted 100 71 ms 660 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2020-10-16 5:17:23
#73722 #686. FIREG - Trạm cứu hỏa Accepted 100 81 ms 636 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2022-02-16 7:42:18
#86366 #686. FIREG - Trạm cứu hỏa Accepted 100 91 ms 724 K C++ 17 / 2 K Newbie 2022-06-24 0:32:22
#58381 #686. FIREG - Trạm cứu hỏa Accepted 100 94 ms 612 K C++ 14 / 2 K Duong Thao 2021-11-19 3:24:00
#41576 #686. FIREG - Trạm cứu hỏa Accepted 100 103 ms 608 K C++ 17 / 2 K NSG 2021-07-07 9:45:00
#41504 #686. FIREG - Trạm cứu hỏa Accepted 100 111 ms 4096 K C++ / 2 K halone 2021-07-06 17:07:49
#73717 #686. FIREG - Trạm cứu hỏa Accepted 100 139 ms 656 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Thu Hà 2022-02-16 7:37:36
#121302 #686. FIREG - Trạm cứu hỏa Accepted 100 162 ms 12580 K C++ 17 / 2 K Võ Ngọc Sinh 2023-02-16 1:18:48
#35635 #686. FIREG - Trạm cứu hỏa Accepted 100 163 ms 3584 K C++ 14 / 1 K Duy_e 2021-04-22 17:29:58


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: