Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#13279 #690. COWS - Duy trì đường mòn Accepted 100 169 ms 496 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-31 14:23:35
#36018 #690. COWS - Duy trì đường mòn Accepted 100 218 ms 512 K C++ 14 / 2 K Đinh Đức Anh Khoa 2021-04-27 14:13:34
#60629 #690. COWS - Duy trì đường mòn Accepted 100 275 ms 508 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-12-02 12:55:59
#60400 #690. COWS - Duy trì đường mòn Accepted 100 403 ms 544 K C++ 17 / 1 K Chùm CUỐI 2021-12-01 9:35:19
#17622 #690. COWS - Duy trì đường mòn Accepted 100 604 ms 648 K C++ 17 / 2 K Nhanh 2020-11-27 15:48:54
#36128 #690. COWS - Duy trì đường mòn Accepted 100 867 ms 41856 K C++ / 1 K always tle 2021-04-29 10:16:00
#60402 #690. COWS - Duy trì đường mòn Accepted 100 1363 ms 612 K C++ 17 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2021-12-01 9:51:03
#13494 #690. COWS - Duy trì đường mòn Accepted 100 1400 ms 688 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-11-03 17:56:59
#36010 #690. COWS - Duy trì đường mòn Accepted 100 2405 ms 1668 K C++ 14 / 2 K Camheo :> 2021-04-27 14:02:08
#69776 #690. COWS - Duy trì đường mòn Accepted 100 5484 ms 476 K C++ 17 (Clang) / 1 K lalalala 2022-01-19 2:25:11


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: