Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#89024 #820. JUMP - Nhảy về đích Accepted 100 2200 ms 63288 K C++ 14 / 1 K THD 2022-08-13 11:08:18
#142190 #820. JUMP - Nhảy về đích Accepted 100 1096 ms 120316 K C++ / 2 K Huỳnh Đăng Thức 2024-03-20 14:34:29
#142435 #820. JUMP - Nhảy về đích Accepted 100 3410 ms 125784 K C++ 17 / 1 K Đỗ Đăng Khoa 2024-03-22 2:08:15
#151652 #820. JUMP - Nhảy về đích Accepted 100 2831 ms 188300 K C++ 17 / 810 B Quốc Hưng 2024-05-22 8:25:34
#142187 #820. JUMP - Nhảy về đích Accepted 100 2732 ms 188388 K C++ 17 / 3 K Duy Pham 2024-03-20 14:30:53
#72060 #820. JUMP - Nhảy về đích Accepted 100 2852 ms 188412 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:53:12
#84869 #820. JUMP - Nhảy về đích Accepted 100 2096 ms 188436 K C++ 11 / 2 K Hades 2022-05-30 2:34:34
#58703 #820. JUMP - Nhảy về đích Accepted 100 2154 ms 188536 K C++ 17 (Clang) / 1 K lalalala 2021-11-21 14:29:10
#13441 #820. JUMP - Nhảy về đích Accepted 100 2902 ms 188564 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-11-03 8:37:38
#58011 #820. JUMP - Nhảy về đích Accepted 100 2123 ms 188608 K C++ 17 (Clang) / 1 K Triệu Đại Phú 2021-11-17 8:31:27
#57906 #820. JUMP - Nhảy về đích Accepted 100 1965 ms 188804 K C++ / 2 K Princeoftime05 2021-11-16 15:25:09
#77618 #820. JUMP - Nhảy về đích Accepted 100 1793 ms 188888 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2022-03-15 13:04:56
#86378 #820. JUMP - Nhảy về đích Accepted 100 2202 ms 251080 K C++ 17 / 2 K Newbie 2022-06-24 0:51:03
#142431 #820. JUMP - Nhảy về đích Accepted 100 2660 ms 251164 K C++ 17 (Clang) / 2 K Nguyen Xuan Thai 2024-03-22 1:36:18
#44436 #820. JUMP - Nhảy về đích Accepted 100 2546 ms 251324 K C++ / 2 K Trần Minh Trí 2021-08-18 10:45:32
#88995 #820. JUMP - Nhảy về đích Accepted 100 3436 ms 251352 K C++ 14 / 2 K Phạm Nhật Quang 2022-08-11 17:06:10


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: