Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1469 DOMINO 54 89 60.67%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 53 233 22.75%
1460 FILL 49 149 32.89%
1356 WATERFILL - Tràn nước 38 131 29.01%
1466 EVENSUB - Even subsequences 33 145 22.76%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 32 100 32.00%
1359 DGT 30 67 44.78%
1470 GENTEST - Sinh dữ liệu kiểm thử 28 271 10.33%
1411 PILOT - Lái máy bay 28 70 40.00%
1375 DRAWRECT - Vùng liên thông 27 66 40.91%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 104 24.04%
1343 RESTRUCT - Tái cấu trúc 25 83 30.12%
1286 SHOES - Chọn giày 23 63 36.51%
1392 XGUN - Bắn sâu 21 96 21.88%
1369 BIC - Đua xe đạp 20 220 9.09%
1284 MARKET - Dãn cách xã hội 20 33 60.61%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
1445 SUBPERMUTE - Hoán vị thứ tự từ điển nhỏ nhất 19 43 44.19%
1408 SUMSQUARE 19 31 61.29%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 19 43 44.19%
1297 BONUS 18 70 25.71%
1288 RAMPART - Xây thành 17 48 35.42%
1459 TASKSELECT - Làm đề thi 17 43 39.53%
1393 YENOM - Thanh khoản 17 37 45.95%
1360 TREE - Đường kính cây 17 126 13.49%