Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1387 CHECKIN - Check In 10 13 76.92%
1388 MTC - Dãy núi 5 10 50.00%
1389 YENOM2 - Thanh khoản 2 5 13 38.46%
1390 MGCD - Tích ước chung lớn nhất 5 9 55.56%
1391 DGRAPH - Nhiễu mạng 7 10 70.00%
1392 XGUN - Bắn sâu 21 96 21.88%
1393 YENOM - Thanh khoản 17 37 45.95%
1395 CNTTREE - Đếm cây 9 24 37.50%
1396 TCANDY - Chia kẹo 1 20 5.00%
1403 SKMIN 2 3 66.67%
1404 SEQMX 7 162 4.32%
1405 GCLEAR - Robot hút bụi 2 7 28.57%
1406 SDINO 9 85 10.59%
1407 HTMAX 11 87 12.64%
1408 SUMSQUARE 19 31 61.29%
1409 TABLE 16 133 12.03%
1410 SAG - Khôi phục xâu 6 7 85.71%
1411 PILOT - Lái máy bay 28 70 40.00%
1412 BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất 10 12 83.33%
1413 ROADADS - Quảng cáo ven đường 9 25 36.00%
1414 FEAST - Bữa tiệc 4 48 8.33%
1415 LASERS - Đồ chơi Lasers 7 25 28.00%
1416 GREEN - Bầu cử 0 24 0.00%
1440 FISHPOOL - Cá lớn nuốt cá bé 8 17 47.06%
1441 FENCE - Xây rào 6 8 75.00%