Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1356 WATERFILL - Tràn nước 38 131 29.01%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
1358 EXPRESS - Biểu thức 15 25 60.00%
1359 DGT 30 67 44.78%
1360 TREE - Đường kính cây 17 126 13.49%
1361 SUBSTR - Xâu con chung dài nhất 15 73 20.55%
1362 XMOD - Số dư 6 53 11.32%
1363 INPOLY - Đa giác 17 39 43.59%
1364 BLACKWHITE - Đoạn trắng đen 1 2 50.00%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 19 43 44.19%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 53 233 22.75%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 104 24.04%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 32 100 32.00%
1369 BIC - Đua xe đạp 20 220 9.09%
1370 CTREE - Tâm của cây 16 47 34.04%
1371 SLOW - Chậm chạp 14 27 51.85%
1372 SWAPBALL - Tráo bi 4 5 80.00%
1373 SUBKGCD - Ước dãy 9 17 52.94%
1374 SHUFFLE - Ngẫu nhiên 7 10 70.00%
1375 DRAWRECT - Vùng liên thông 27 66 40.91%
1376 TOUR - Hành trình du lịch 17 123 13.82%
1383 PARK - Công viên 9 49 18.37%
1384 DEGREE - Trao bằng tốt nghiệp 17 36 47.22%
1385 SUMPRODUCT - Tổng và tích 7 14 50.00%
1386 QUARANTINE - Kiểm dịch 10 16 62.50%