Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 160 304 52.63%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 78 197 39.59%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 73 147 49.66%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 62 153 40.52%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 48 85 56.47%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 47 118 39.83%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 46 155 29.68%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 69 50.72%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 34 126 26.98%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 102 21.57%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%