Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 39 138 28.26%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 76 190 40.00%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 170 320 53.13%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 65 141 46.10%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 59 116 50.86%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 80 171 46.78%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 88 219 40.18%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 51 164 31.10%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 102 21.57%