Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 6 21 28.57%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%