Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
537 BAODONG – Bao đóng 18 22 81.82%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 42 50.00%
574 STABLE - Ổn định 24 33 72.73%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 26 68 38.24%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 34 86 39.53%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 36 62 58.06%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 37 104 35.58%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 174 21.84%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 38 90 42.22%
577 ZAM - Kén chồng 45 114 39.47%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 102 47.06%
5148 Traveling - Du lịch 54 110 49.09%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 75 124 60.48%
576 COMNET - Mạng máy tính 76 114 66.67%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 77 172 44.77%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 84 196 42.86%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 95 364 26.10%
565 EVA - Sơ tán 104 183 56.83%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 231 451 51.22%