Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 202 407 49.63%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 87 351 24.79%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 37 171 21.64%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 75 167 44.91%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
576 COMNET - Mạng máy tính 71 109 65.14%
5148 Traveling - Du lịch 52 108 48.15%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 36 99 36.36%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
2000 APPLE 2 22 9.09%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%