Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 50 121 41.32%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 50 209 23.92%
2000 APPLE 3 10 30.00%
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%
576 COMNET - Mạng máy tính 47 75 62.67%
1024 COMNET - Truyền tin 13 35 37.14%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 161 394 40.86%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 29 79 36.71%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 118 425 27.76%
575 HOUSE - Robot xây nhà 7 46 15.22%