Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
1231 DOMINO 9 39 23.08%
1484 BONUS - Phần thưởng 9 36 25.00%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 74 40.54%
678 NYTRAVEL 37 84 44.05%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 99 66.67%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 199 403 49.38%