Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
813 WRESTLING - Đấu vật 16 35 45.71%
800 VLN - Vải Lục Ngạn 63 187 33.69%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 32 121 26.45%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0.00%
814 POLE2 - Cột điện 2 39 138 28.26%
812 POLE - Cột điện 43 116 37.07%
818 PEARL - Pha lê 32 150 21.33%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 43 117 36.75%
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 14 46 30.43%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 28 136 20.59%
820 JUMP - Nhảy về đích 23 131 17.56%
811 INFINITY - Vô hạn 13 77 16.88%
824 FLIRT - Thả thính 2 7 28.57%
803 FAIR - Hội chợ 38 87 43.68%
801 DMT - Số DMT 90 424 21.23%
815 CONCOMP - Thành phần liên thông 16 85 18.82%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 36 126 28.57%
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 1 0.00%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 62 230 26.96%