Tên đăng nhập

cnguyennek

Họ và tên

Trần Cẩm Nguyên

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-05-31 8:43:42

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500