Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#69861 #1200. COMPSEQ - So sánh dãy Accepted 100 1506 ms 2536 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-19 15:55:46
#71869 #1200. COMPSEQ - So sánh dãy Accepted 100 1521 ms 2632 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:09:29
#5631 #1200. COMPSEQ - So sánh dãy Accepted 100 1544 ms 2636 K C++ 14 / 844 B Trùm CUỐI 2020-04-11 15:43:24
#55808 #1200. COMPSEQ - So sánh dãy Accepted 100 1545 ms 2640 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-11-07 9:13:34
#8674 #1200. COMPSEQ - So sánh dãy Accepted 100 1550 ms 2628 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-18 17:15:42
#55980 #1200. COMPSEQ - So sánh dãy Accepted 100 1562 ms 2604 K C++ 17 / 825 B Hà Hoàng Hiệp 2021-11-08 1:25:30
#68598 #1200. COMPSEQ - So sánh dãy Accepted 100 1668 ms 4844 K C++ / 832 B ThMinh 2022-01-09 16:42:58
#45660 #1200. COMPSEQ - So sánh dãy Accepted 100 1757 ms 2612 K C++ 17 / 4 K minh nguyen le 2021-08-27 8:24:31
#45692 #1200. COMPSEQ - So sánh dãy Accepted 100 1777 ms 2624 K C++ / 1 K halone 2021-08-27 9:20:45
#68697 #1200. COMPSEQ - So sánh dãy Accepted 100 1801 ms 4720 K C++ 14 / 850 B . 2022-01-10 13:31:55
#68564 #1200. COMPSEQ - So sánh dãy Accepted 100 1802 ms 6984 K C++ 14 / 1 K LAM DEP TRAI 2022-01-09 15:04:09
#42896 #1200. COMPSEQ - So sánh dãy Accepted 100 1898 ms 6720 K C++ / 1 K always tle 2021-07-22 9:54:19
#69142 #1200. COMPSEQ - So sánh dãy Accepted 100 2070 ms 10592 K C++ 17 / 937 B abcxyz 2022-01-13 16:49:52
#68698 #1200. COMPSEQ - So sánh dãy Accepted 100 3566 ms 8144 K C++ / 1 K Không Tên Không Tuổi 2022-01-10 13:37:56
#45655 #1200. COMPSEQ - So sánh dãy Accepted 100 7248 ms 19136 K C++ 17 / 4 K Nguyễn Sơn Giang 2021-08-27 8:13:50


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: