Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#152869 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 182 ms 764 K C++ 17 / 770 B Đặng Hải Long 2024-05-31 2:51:03
#130150 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 193 ms 764 K C++ / 413 B Nguyễn Đình Quốc Việt 2024-02-01 8:34:05
#7075 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 211 ms 768 K C++ 17 / 716 B Phạm Thế Phong 2020-05-08 7:26:13
#130177 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 215 ms 796 K C++ / 685 B hoang 2024-02-01 9:19:26
#130112 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 217 ms 764 K C++ / 685 B Trần Quốc Cường 2024-02-01 7:27:15
#73521 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 225 ms 636 K C++ 11 (NOI) / 497 B nguyen khac thu 2022-02-15 14:41:52
#61278 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 226 ms 900 K C++ 17 / 436 B hihihi1 2021-12-06 12:57:35
#130140 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 230 ms 740 K C++ 17 / 815 B Pham Minh Dung 2024-02-01 8:17:27
#70511 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 232 ms 740 K C++ 14 / 497 B DEATH 2022-01-24 13:48:23
#96762 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 235 ms 740 K C++ 17 / 972 B Nguyễn Khắc Trung 2022-10-26 5:37:44
#109534 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 261 ms 1156 K C++ 17 / 876 B Akiet 2022-12-09 8:14:51
#137059 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 295 ms 836 K C++ 17 / 490 B huỳnh anh tuấn 2024-02-24 11:23:12
#56972 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 304 ms 724 K C++ 14 / 543 B LAM DEP TRAI 2021-11-13 2:02:46
#11563 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 331 ms 1380 K C++ 14 / 575 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-26 8:19:10
#109884 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 373 ms 860 K C++ / 1 K Trần Châu Gia Nguyên 2022-12-12 3:50:26
#110161 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 481 ms 9440 K C++ / 1002 B Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-12-12 14:50:01
#145710 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 568 ms 488 K C++ 17 / 410 B Quốc Hưng 2024-04-14 16:20:01
#145711 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 572 ms 528 K C++ 17 (Clang) / 1 K aaaa 2024-04-14 16:28:06
#28335 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 603 ms 524 K C++ 14 / 645 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-22 7:34:08
#109592 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 636 ms 736 K C++ 17 / 1 K Neko Phạm 2022-12-09 15:50:57
#137387 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 861 ms 848 K C++ 17 / 1 K Lê Bình Minh 2024-02-27 10:32:32
#141298 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 875 ms 512 K C++ 17 / 756 B Mới tập code :>> 2024-03-14 14:24:45
#126398 #479. DPBUCKET – Phân phối sản phẩm Accepted 100 914 ms 201048 K C++ 17 / 671 B ABCD 2024-01-22 4:47:47


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: