Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#6738 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 105 ms 772 K C++ 14 / 1 K Trùm CUỐI 2020-05-04 2:13:46
#9852 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 151 ms 888 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-14 13:50:14
#57590 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 91 ms 796 K C++ 11 / 1 K hihihi1 2021-11-15 12:03:15
#70325 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 62 ms 764 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2022-01-23 9:14:56
#71103 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 55 ms 784 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Thu Hà 2022-02-06 16:07:46
#72254 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 61 ms 640 K C++ 11 (NOI) / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:34:50
#76551 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 59 ms 764 K C++ 11 (Clang) / 2 K Hoc Sinh Lao Cai 2022-03-04 19:37:20
#76578 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 65 ms 4352 K C++ 17 / 1 K MaiQuocAnh 2022-03-05 3:43:32
#76676 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 80 ms 4392 K C++ 17 / 1 K Khoa Nguyen Manh 2022-03-06 10:29:03
#76710 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 41 ms 724 K C++ 17 / 2 K Le Gia Khanh dep trai 2022-03-07 2:28:07
#76722 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 90 ms 380 K C++ 17 / 913 B cuberlong 2022-03-07 3:43:57
#76725 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 74 ms 508 K C++ 17 / 963 B Sái Công Minh 2022-03-07 3:48:37
#76733 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 72 ms 1632 K C++ 14 / 1 K Lê Quang Phúc 2022-03-07 4:15:38
#76742 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 40 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 2 K Phan Ngọc Thức 2022-03-07 5:51:02
#76769 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 54 ms 1656 K C++ 17 / 1 K Huỳnh Tấn Phúc 2022-03-07 11:34:29
#83496 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 49 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-05-12 12:23:59
#89754 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 47 ms 884 K C++ 14 / 2 K Trần Hữu Bách 2022-08-23 13:22:44
#138022 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 34 ms 636 K C++ 17 / 1 K Kiệt Lặc 2023-05-13 9:14:57
#142451 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 60 ms 1916 K C++ 17 (Clang) / 2 K Nguyễn Nam Hy 2023-07-09 9:05:34
#151159 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 42 ms 892 K C++ 17 / 1 K Ninh Anh Vũ 2023-10-03 16:32:45
#151169 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 46 ms 768 K C++ 17 / 1 K Zincateee 2023-10-04 1:12:33
#151171 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 27 ms 484 K C++ 17 / 1 K Ng Duy Anh 2023-10-04 2:11:31
#151173 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 31 ms 480 K C++ 17 / 859 B Phạm Thanh Lam 2023-10-04 2:24:16
#156578 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 52 ms 768 K C++ 14 / 2 K vuhieu 2023-10-30 2:01:02
#156581 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 65 ms 832 K C++ 14 / 1 K Chau Tan Phat 2023-10-30 2:09:47
#156586 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 51 ms 1280 K C++ 17 / 1 K Hà Thanh Phong 2023-10-30 2:27:34
#156615 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 43 ms 384 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Tấn Minh 2023-10-30 3:20:43
#166997 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 53 ms 1988 K C++ 11 / 1 K Phan Thanh Đạt 2023-11-28 4:40:47
#167451 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 33 ms 728 K C++ 17 (Clang) / 2 K Trần Việt Hưng 2023-11-29 7:31:31
#168296 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 55 ms 876 K C++ 17 / 1010 B HHH 2023-11-30 15:29:54


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: