Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#83497 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 98 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2022-05-12 12:24:35
#76739 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 48 ms 380 K C++ 17 / 2 K Sái Công Minh 2022-03-07 5:01:05
#76722 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 90 ms 380 K C++ 17 / 913 B cuberlong 2022-03-07 3:43:57
#76742 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 40 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 2 K Phan Ngọc Thức 2022-03-07 5:51:02
#132317 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 44 ms 400 K C++ 17 / 1 K nqd 2024-02-15 14:47:35
#6739 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 158 ms 420 K Pascal / 1 K Trùm CUỐI 2020-05-04 2:14:19
#154829 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 40 ms 508 K C++ 14 / 941 B Phạm Nhật Quang 2024-06-17 19:40:48
#72254 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 61 ms 640 K C++ 11 (NOI) / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:34:50
#76552 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 54 ms 704 K C++ 11 (Clang) / 1 K Persia 2022-03-04 20:38:19
#76710 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 41 ms 724 K C++ 17 / 2 K Le Gia Khanh dep trai 2022-03-07 2:28:07
#89757 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 64 ms 752 K C++ 14 / 2 K Trần Hữu Bách 2022-08-23 13:24:26
#70325 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 62 ms 764 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2022-01-23 9:14:56
#76815 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 58 ms 764 K C++ 17 / 1 K Khoa Nguyen Manh 2022-03-08 7:29:44
#71103 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 55 ms 784 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Thu Hà 2022-02-06 16:07:46
#57590 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 91 ms 796 K C++ 11 / 1 K hihihi1 2021-11-15 12:03:15
#9852 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 151 ms 888 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-14 13:50:14
#155489 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 51 ms 1524 K C++ 17 / 1 K le thanh tung 2024-06-23 8:31:12
#76733 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 72 ms 1632 K C++ 14 / 1 K Lê Quang Phúc 2022-03-07 4:15:38
#76769 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 54 ms 1656 K C++ 17 / 1 K Huỳnh Tấn Phúc 2022-03-07 11:34:29
#150558 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 56 ms 2812 K C++ 17 / 2 K phạm vũ phương 2024-05-17 9:26:01
#76578 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 65 ms 4352 K C++ 17 / 1 K MaiQuocAnh 2022-03-05 3:43:32
#150503 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 557 ms 40176 K C++ 17 / 1 K Võ Xuân Cường 2024-05-17 7:53:43


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: