Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#113713 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 340 ms 78996 K C++ 14 / 2 K Trần Hữu Bách 2022-12-31 16:30:15
#150510 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 596 ms 40192 K C++ 17 / 1 K Võ Xuân Cường 2024-05-17 8:04:01
#76678 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 66 ms 4472 K C++ 17 / 1 K Khoa Nguyen Manh 2022-03-06 10:38:37
#76578 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 65 ms 4352 K C++ 17 / 1 K MaiQuocAnh 2022-03-05 3:43:32
#150558 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 56 ms 2812 K C++ 17 / 2 K phạm vũ phương 2024-05-17 9:26:01
#76769 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 54 ms 1656 K C++ 17 / 1 K Huỳnh Tấn Phúc 2022-03-07 11:34:29
#76733 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 72 ms 1632 K C++ 14 / 1 K Lê Quang Phúc 2022-03-07 4:15:38
#155489 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 51 ms 1524 K C++ 17 / 1 K le thanh tung 2024-06-23 8:31:12
#9852 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 151 ms 888 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-14 13:50:14
#6742 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 101 ms 868 K C++ 14 / 1 K Trùm CUỐI 2020-05-04 2:17:17
#57590 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 91 ms 796 K C++ 11 / 1 K hihihi1 2021-11-15 12:03:15
#71103 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 55 ms 784 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Thu Hà 2022-02-06 16:07:46
#76551 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 59 ms 764 K C++ 11 (Clang) / 2 K Persia 2022-03-04 19:37:20
#70325 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 62 ms 764 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2022-01-23 9:14:56
#76710 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 41 ms 724 K C++ 17 / 2 K Le Gia Khanh dep trai 2022-03-07 2:28:07
#72254 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 61 ms 640 K C++ 11 (NOI) / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:34:50
#76725 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 74 ms 508 K C++ 17 / 963 B Sái Công Minh 2022-03-07 3:48:37
#154829 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 40 ms 508 K C++ 14 / 941 B Phạm Nhật Quang 2024-06-17 19:40:48
#83499 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 47 ms 480 K C++ 14 / 4 K Durex+_+ 2022-05-12 12:25:40
#132317 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 44 ms 400 K C++ 17 / 1 K nqd 2024-02-15 14:47:35
#76742 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 40 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 2 K Phan Ngọc Thức 2022-03-07 5:51:02
#76722 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 90 ms 380 K C++ 17 / 913 B cuberlong 2022-03-07 3:43:57


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: