Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#4970 #670. CHAR Accepted 100 54 ms 256 K C++ (NOI) / 166 B Dương Thị Ngân Giang 2020-03-23 1:34:51
#54296 #670. CHAR Accepted 100 56 ms 356 K C++ / 120 B Nguyễn Trung Lâm 2021-11-01 8:53:15
#61415 #670. CHAR Accepted 100 59 ms 360 K C++ 17 / 158 B Vũ Giang 2021-12-07 9:17:03
#4809 #670. CHAR Accepted 100 62 ms 372 K C++ / 470 B Takce 2020-03-12 12:35:13
#85613 #670. CHAR Accepted 100 65 ms 348 K C++ 11 / 226 B petland 2022-06-13 8:32:54
#21277 #670. CHAR Accepted 100 68 ms 380 K C++ / 158 B Đoàn Công Chiến 2020-12-12 3:49:52
#39198 #670. CHAR Accepted 100 68 ms 356 K C / 185 B Nguyễn Phương Nam 2021-06-18 4:06:57
#77442 #670. CHAR Accepted 100 69 ms 304 K Pascal / 112 B alooooooo 2022-03-15 2:29:09
#4530 #670. CHAR Accepted 100 71 ms 368 K C++ / 470 B Phạm Thế Phong 2020-03-08 9:37:54
#34556 #670. CHAR Accepted 100 74 ms 352 K C++ 17 / 349 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-14 12:09:45
#80726 #670. CHAR Accepted 100 75 ms 352 K C++ 11 / 530 B Xuân 2022-04-07 14:29:43
#62701 #670. CHAR Accepted 100 76 ms 484 K C++ 11 / 594 B Trương Tuấn Tú 2021-12-14 7:18:59
#40233 #670. CHAR Accepted 100 81 ms 448 K C++ 17 / 4 K Durex-_- 2021-06-29 8:19:26
#48711 #670. CHAR Accepted 100 99 ms 368 K C++ 14 / 275 B QUANG VINHHHHHHHHHHHHHH 2021-09-23 4:03:41
#81582 #670. CHAR Accepted 100 105 ms 352 K C++ / 161 B Đỗ Việt Cường 2022-04-13 10:32:14


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: