Tên đăng nhập

Shogun3103

Họ và tên

Trần Đình Khánh Đăng

Email

khanhdangtran2004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-04-07 16:33:53

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500