Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#145897 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 1638 ms 10444 K C++ 11 (NOI) / 7 K Lê Nam Khánh 2023-08-12 11:29:25
#144650 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 1792 ms 10504 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Khắc Trung 2023-08-01 1:20:16
#144516 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 2045 ms 22492 K C++ 17 / 2 K Phan Lâm Dũng 2023-07-31 2:20:44
#137172 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 2947 ms 10700 K C++ 17 / 2 K Kripperz 2023-05-08 16:58:43
#140406 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 1799 ms 12688 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Gia Bảo 2023-06-10 5:10:38
#144505 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 1771 ms 11580 K C++ 17 / 2 K Võ Ngọc Sinh 2023-07-31 1:33:45
#81423 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 2525 ms 23756 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-04-12 8:04:28
#157569 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 1959 ms 13188 K C++ 11 (NOI) / 2 K Zincateee 2023-11-04 14:52:48
#61500 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 1832 ms 18580 K C++ 17 / 2 K Do Xuan Hoang 2021-12-07 14:59:38
#89510 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 2091 ms 11888 K C++ 17 / 2 K ITK10_GRYPHON 2022-08-20 4:18:43
#71759 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 1841 ms 10864 K C++ 14 / 2 K always tle 2022-02-10 6:30:41
#66355 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 2609 ms 11200 K C++ 17 / 2 K Trương Tuấn Tú 2021-12-25 14:24:26
#121662 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 3054 ms 14444 K C++ 14 / 2 K Xuân 2023-02-17 13:48:45
#89612 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 2264 ms 11876 K C++ 14 / 2 K noze 2022-08-21 14:59:49
#131984 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 1865 ms 11896 K C++ 17 / 1 K giahuyy 2023-04-10 17:07:51
#144654 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 3479 ms 21056 K C++ 17 / 1 K Trần Huy Hoàng 2023-08-01 1:34:40
#60311 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 2512 ms 34460 K C++ 17 / 1 K daotuanduy 2021-12-01 5:02:27
#77752 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 2100 ms 13032 K C++ 14 / 1 K Phan Quý Thịnh 2022-03-17 19:08:25
#74903 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 1494 ms 10332 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Thu Hà 2022-02-21 16:25:52
#139149 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 1462 ms 10440 K C++ 17 / 1 K Kiệt Lặc 2023-05-21 4:44:57
#77639 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 1491 ms 10324 K C++ 17 / 1 K hihihi1 2022-03-15 13:15:52
#61312 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 2120 ms 10540 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-12-07 2:56:32
#81421 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 2600 ms 4924 K C++ 17 / 1 K Thị Hòa 2022-04-12 7:54:45


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: